History

Directors and Corporate Auditors

Chairman, Of Board Of Directors

 Masato Isobe

President, The Board Of Directors Representative Director

 Masao Sakazaki

Director

 Katsuhiko Tsujimura
 Kunio Tsuru
 Tooru Noguchi
 Osamu Ogura
 Wataru Matsushita

Outside Director

 Ikuho Inoue
 Tetsuji Mino

Standing Auditor

 Wataru Kojima
 Masatsugu Matsuyama

Corporate Auditor

 Narihito Maishi
 Masakiyo Inoue
 Yasuaki TarutaniExecutive Officers

President

 Masao Sakazaki

Senior Managing Executive Officer

 Katsuhiko Tsujimura

Managing Executive Officers

 Kunio Tsuru
 Tooru Noguchi
 Osamu Ogura
 Wataru Matsushita
 Seiichiro Ogawa
 Masami Matsui
 Naohisa Yamakado
 Kazuhiko Uchiike

Corporate Officer

 Masanori Tokunaga
 Tadashi Honda
 Tsuyomi Suzuki
 Takeshi Hiraga
 Takeshi Nagao
 Satoshi Higashio
 Kouichiro Hiruta
 Yuzo Fujii
 Yuji Taguchi
 Yuji Aizawa
 Masahiro Kita
 Hirohito Miyagami
 Tetsunari Shimada
 Yasuharu Okino
 Yutaka Takei
 Keishiro Obata
 Yasuo Motoe

(June 27, 2017)